Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Mircze

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Mircze (Kryłowska 20, 22-530 Mircze, tel: 84 6519004, fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Mircze.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-16.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Filipowicz Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, e-mail: k.filipowicz@mircze.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 6519015. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Skargi można składać do Wójta Gminy Mircze ul. Kryłowska 20, 22 – 530 Mircze, tel. 846519015 wew. 66.

 Skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy Mircze, ul. Kryłowska 20, 22 – 530 Mircze

Do budynku prowadzi  wejście główne od ul. Kryłowskiej oraz wejście od strony Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu.

Do wejścia od strony ul. Kryłowskiej prowadzą schody bez podjazdu dla wózków, natomiast do wejścia od strony Gminnego  Ośrodka Kultury w Mirczu prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma  windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz  na parterze budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Na parkingu za budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe

Osobą wyznaczoną do kontaktu  w sprawie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej jakiegoś elementu jest Pan Krzysztof Filipowicz Koordynator do spraw dostępności. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (84) 6519015, e-mail: k.filipowicz@mircze.pl, gmina@mircze.pl. Na podane dane kontaktowe  można składać wnioski dotyczące dostępności oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.